ALGEMENE VOORWAARDEN VANDAM Creative & Digital agency

Algemeen
De eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid VANDAM Creative & Digital agency, gevestigd te 6942 ZA aan de van Steenstraat 17 in Didam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 68385803, verder te noemen “leverancier”, hanteert deze Algemene Voorwaarden voor alle offertes, overeenkomsten, en andere rechtsbetrekkingen met haar wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders vermeld.
Opdrachten worden pas bindend na schriftelijke aanvaarding door de leverancier of na de aanvang van uitvoering binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht.

Uitvoering van de opdracht
De leverancier bouwt websites en webshops en is niet verantwoordelijk voor content of hosting, tenzij anders overeengekomen.
Het streven is naar een functionerende website, maar de leverancier garandeert geen absolute tevredenheid van de wederpartij.

Prijzen
Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gebaseerd op normale omstandigheden en werktijden.
Bij wijzigingen in factoren kan de prijs worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving.

Wijziging in opdracht
Wijzigingen in de opdracht die leiden tot hogere kosten worden extra in rekening gebracht.

Gedeeltelijke levering
Gedeeltelijke levering kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Opleveringstermijnen
Opgegeven termijnen zijn bij benadering en overschrijding geeft de wederpartij niet het recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De leverancier kan de opdracht in gedeelten opleveren en bij niet-acceptatie door de wederpartij na ingebrekestelling de opdracht annuleren of factureren.

Vertraging door de wederpartij
Vertraging door de wederpartij kan leiden tot aanvullende kosten.

Overmacht
In geval van overmacht wordt de leveringsplicht opgeschort en de opleveringstermijn verlengd.

Annuleringen
Bij annulering door de wederpartij blijft deze gehouden aan vergoeding van gemaakte kosten en eventuele schade.

Betalingstermijn
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.
Bij niet-tijdige betaling is rente verschuldigd en kan de leverancier verdere maatregelen nemen.

Auteursrechten
Auteursrechten op geleverde producten gaan over op de wederpartij na volledige betaling.
De wederpartij staat in voor de rechten op aangeleverd materiaal en vrijwaart de leverancier tegen aanspraken van derden.

Retentierecht
De leverancier behoudt zich het recht voor om afgifte van zaken op te schorten tot volledige voldoening van openstaande vorderingen.
Ontbinding door leverancier

De leverancier kan de overeenkomst ontbinden bij specifieke omstandigheden, waarbij de wederpartij gehouden is tot vergoeding van kosten en schade.

Klachten
Reclames moeten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk worden ingediend.
Het gebruik van geleverde producten wordt beschouwd als acceptatie, tenzij tijdig geklaagd.
Rechtskeuze, geschillen

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Gelderland.
Een geschil is aanwezig wanneer een partij verklaart dat zulks het geval is.

Samen iets moois maken?

Met de kennis en ervaring zorgen we ervoor dat jouw merk (weer) zichtbaar wordt bij de klant. Meer weten? Neem contact met ons op.

Bekijk